GDPR – Adatkezelés

Nyomjadanya.hu – Sebestyén Krisztián e.v.

Természetes személy vevőkkel kapcsolatos adatkezelés feltételei

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel (vevő nyilvántartás) kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 1. Az adatkezelő:
 2. a) Sebestyén Krisztián (2141 Csömör, Szabadság út 12A, Kapcsolattartó telefonszám: 06-70/612-3225, honlap: nyomjadanya.hu, email cím: nyomajdanya@gmail.com).
 3. b) az adatvédelmi megbízott és elérhetőségei: Sebestyénné Qeis Leila, nyomjadanya@gmail.com.
 4. Az adatkezelés
 5. a) Az ügyfelek személyes adatait (név, telefonszám, anyja neve, születési hely, születési idő, lakhely, nem, bankszámlaszám, bejelentkezési név, jelszó, email cím, telefonszám) a megrendelések rögzítése, panasz és reklamáció kezelése, információ nyújtása a rendelés állapotáról, a megrendelt árú postázása (megküldése) céljából kezeljük.
 6. b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik fél,
 7. c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
 8. d) A személyes adatok szolgáltatása a(z) (adásvételi) szerződés kötésének előfeltétele, ezért amennyiben Ön azokat nem adja meg számunkra úgy nem tud a NyomjadAnya webshopban vásárolni.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

 1. a) A II.a) pontban felsorolt személyes adatokat a Webshop mindenkori tulajdonosa és üzemeltetője, Sebestyén Krisztián kezeli, rajta kívül harmadik féllel adatait nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.
 2. b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 3. c) A webshop üzemeltetése során az alábbi szolgáltatókkal dolgozunk együtt:
 • Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1538 Budapest, Pf.: 510.): tárhelyszolgáltatás, weblap és webshop üzemeltetés.
 • Strack Bernadett: könyvelői tevékenység
 1. d) A webshop szállítási folyamatai során igénybe veszi (nem szerződéses viszonyban) az alábbi cégek szolgáltatásait:
 • GLS Magyarország (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)
 • Foxpost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.)
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
 • Packeta Hungary Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.)

A szállítás folyamata során a szállításhoz, értesítéshez szükséges adatok, név, cím, telefonszám, email cím, megadásra kerülnek a szolgáltatást végző cég felé. Az adat kezelése a mindenkor érvényes adatkezelési szerződés szerint történik.

 1. e) A személyes adatokat az ügyfélkapcsolat fennálltáig, illetőleg, a jogi kötelezettségek (számlázás, jogérvényesítés) teljesítéséig kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek.
 2. Az Ön jogai:
 3. a) Az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti:

– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

– személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,

– az Önre vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

– az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,

– az érintett visszavonta a hozzájárulását,

– amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

– ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),

– jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,

– hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. b) Amennyiben megítélése az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).
 2. Egyéb információk

A fentieken kívül tájékoztatom Önt, hogy a NyomjadAnya.hu adatvédelmi irányelvei az alábbi linken tekinthetők meg: nyomjadanya.hu/adatvedelmi-nyilatkozat